Sök  »
Miljö, utveckling, prestation, kunskap och erfarenhet
Betäckningskontrakt
Betäckningsavtal
Betäckningsavtal har träffats mellan undertecknade parter
Avtalet avser betäckningssäsongen 2013 med hingsten:
Mjölnir frá Dalbæ

och gäller betäckning av stoet………………………………………………
(kopia av pass medtages och lämnas)

Reg.nr……………………………………

Stoets ägare:……………………………………………………… ………………………………………………

Adress:…………………………………………………… …………………Telefon:…………………………

Betäckningsmetoden är fribetäckning. Vi kommer att ta hand om Ert sto efter bästa förmåga och se till att hon får det bra. Vi vill däremot gärna få uppgifter om stoets ev. egenheter (ex svårfångad, eksem, svårt anpassa sig i flock etc.). Ni bör ha stoet och ev. föl försäkrat, influensa- och stelkrampsvaccinerat. Vi tar ej ansvar för skador eller förlust av sto/föl som lämnas hos oss. Ej heller för skador som stoet/fölet orsakar på andra hästar eller personer.

Kostnader
Språngavgiften är 4 000 kr inkl moms och betalas till bankgiro 5844-2724
90-dygnsavgiften är 3000 kr inkl moms och betalas mot faktura 90 dagar efter konstaterad dräktighet.
Betesavgiften är 40 kr/dygn inkl moms och betalas när stoet hämtas.
Kostnad för eksemston är 70 kr/dygn inkl moms och betalas när stoet hämtas.
Kostnad för ultraljud och övriga gynekologiska behandlingar betalas när stoet hämtas.

Övriga överenskommelser…………………………… ……………………………………………………………..


Språngavgiften betalas oavsett om stoet är konstaterat dräktigt eller ej. Språngavgift skall vara betald innan stoet hämtas från hingsten. 90-dygnsavgifen betalas mot faktura 90-dagar efter konstaterad dräktighet, vid utebliven dräktighet returneras fakturan ihop med veterinärens utlåtande om gall.
Alla ston ultraljudsundersöks för att skaffa gynekologiskt faktaunderlag och för att konstatera dräktighet. Eventuella baktprover samt behandlingar beslutas i samråd med veterinär och ägare. Ultraljudsundersökningar samt övriga behandlingar utförda i samband med dessa faktureras stoägaren

Om stoet ej kan bli dräktigt enligt veterinärens bedömning är stoägaren välkommen att komma med annat sto utan extra språngavgift under samma säsong.

Har stoet gått gall, resorberat eller kastat tidigare säsonger, skall stoet veterinärkontrolleras och bakteriologiskt undersökas innan hon lämnas för betäckning. Intyg skall uppvisas till hingsthållaren.

Stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport till hingstägaren så snart resultatet är känt, dock senast den 15 september 2013 (fölningsresultat, gall, kastat eller förolyckat sto/föl), varefter undertecknad språngsedel utlämnas.

Hingsthållare och stoägare försäkrar ömsesidigt på heder och samvete att hästarna under de senaste sex veckorna icke vistats där smittsam hästsjukdom förekommit, icke transporterats i transport i vilken smittad eller sjuk häst transporterats, samt att hästarna under de senaste sex veckorna icke visat några symtom som kan tyda på smittsam sjukdom, samt att hästarna under samma tid ej heller varit i kontakt, direkt eller indirekt, med häst som kan misstänkas ha haft smittsam sjukdom, samt att hästarna i övrigt oss veterligen är friska och i god kondition för betäckning. Härutöver garanteras att hästarna inte haft kvarka eller varit i kontakt med kvarksmittade hästar de senaste sex månaderna.

Stoet skall vara avmaskad, avskodd och verkad innan ankomst. Skulle stoet behöva veterinärvård kontaktar vi ägaren först. Vid akutfall tar vi dock omedelbart kontakt med veterinär. Ägaren står för alla kostnader.

Kontraktet/avtalet skrivs på av betalningsansvarig vid lämnande av stoet.

Stoet lämnas den …………………………………. och hämtas den ……………………………………………


Brösarp den ………………………


___________________________ __________ ___________________________ __________
Stoägarens/ betalningsansvarig underskrift Hingsthållare